• Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

  Firma STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie powstała w 1993 roku. Od początku swojej działalności zajmujemy się ochroną przeciwpożarową.

  Czytaj więcej
 • Certyfikaty i Licencje

  Posiadamy certyfikaty, licencje i autoryzacje wiodących producentów systemów przeciwpożarowych, m.in.: PROMAT, HILTI, ROCKWOOL, KNAUF, RIGIPS, SVT, ESSVE, ALFASEAL, PPG COATINGS, THERMICA LIMITED, KEMATHERM, SCHRACK SECONET, POLON ALFA, SIMENS, ESSER, COOPER, D+H,  SMAY itp.

  Czytaj więcej
 • Ekspertyzy i Nadzory

  Do przygotowania ekspertyz technicznych, wykorzystywane są procedury organizacyjno – techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno – budowlanych…

  Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami:

phone

606 478 100

email

strazak@strazak.waw.pl

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie opracowywania oraz aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wykonana zgodnie z § 6 ust.1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów powinna zawierać:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
   • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
   • odległości od obiektów sąsiadujących,
   • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
   • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
   • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
   • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
   • podziału obiektu na strefy pożarowe,
   • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
   • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
   • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
   • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
   • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Każda opracowana przez nas instrukcja zawiera rzetelnie opracowaną część graficzną oraz opisową. Procedury ewakuacyjne każdorazowo są konsultowane z przedstawicielami zleceniodawcy.

Instrukcje są każdorazowo opracowywane przez specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny opracowania Instrukcji dla obiektów zlokalizowanych na terenie Warszawy.

Zaufali Nam:

alstom-2 cfe logo Hochtief-logo WARBUD-LOGO mercury logo Bilfinger-Berger-logo porr_logo_ strabag-logo tkt logo logo-gelamco
Polityka prywatności