DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGANIA O POŻARZE

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGANIA O POŻARZECo składa się na system DSO

Koniecznośćstosowania DSO powstała w 2004 roku, po wejściu w życie rozporządzenia MSWiA.Jego aktualna wersja pochodzi z 2010 roku. Na system DSO składa się: centralaDSO, zasilacz, głośniki ścienne, sufitowe, projektorowe. Występuje również konsolaz mikrofonem dla straży pożarnej, która nie wychodzi w skład centrali DSO. Zpowodu różnych zastosowań DSO zmieniają się ich konfiguracje. Najważniejszymikryteriami konfiguracji systemów są wytyczne projektowania, procedury postępowaniai procedury ratownicze w budynkach. Wszystkie elementy DSO powinny posiadaćcertyfikaty zgodności z normami wyrobów oraz świadectwa dopuszczenia, którepotwierdzają spełnienie wymagań techniczno-użytkowych. System DSO powinienrównież charakteryzować się odpowiednią zrozumiałością mowy, która umożliwibezproblemowe zrozumienie komunikatów przez użytkowników obiektu. Wszystkieelementy DSO muszą mieć cechy systemu bezpieczeństwa.

Konserwacja

Nawetprawidłowo wykonany system może nie działać prawidłowo bez odpowiedniejkonserwacji. Aby wszystkie elementy DSO funkcjonowały bezawaryjnie, należy jepoddawać regularnym przeglądom i konserwacji. Powinny jej dokonywać osobymające odpowiednie umiejętności i wiedzę. Czynności konserwacyjne powinny byćwykonywane w odpowiednich odstępach czasu ustalonych przez producenta, nierzadziej jednak niż raz na dwanaście miesięcy. Książka odbiorów, konserwacji instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania powinna zawierać przejrzyste wpisy zprzeprowadzonych czynności konserwacyjnych. Dokument ten jest przydatny nietylko instalatorom oraz konserwatorom DSO, ale też funkcjonariuszom StrażyPożarnej podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Systemy DSOumożliwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i uniknięcia zjawiska paniki ioraz chaosu w obiekcie objętym pożarem. Abydziałały poprawnie, należy pamiętać o tym, że wszystkie elementy DSO powinnybyć odpowiednio zainstalowane i konserwowane.