Blog - Fachowe zabezpieczenie konstrukcji przed pożarem

zabezpieczenie ogniochronne stali

Jak zabezpieczyć konstrukcje stalowe przed ogiem?

Stal, mimo że jest materiałem o dużej wytrzymałości mechanicznej i szerokim zastosowaniu w budownictwie, nie jest odporna na działanie wysokich temperatur, szczególnie tych występujących podczas pożaru. Wysoka temperatura może znacząco obniżyć jej właściwości wytrzymałościowe, prowadząc do utraty nośności konstrukcji stalowej. Gdy temperatura osiąga około 500°C, stal zaczyna tracić swoją sztywność, co może prowadzić do deformacji i w konsekwencji do zawalenia się konstrukcji. Dlatego tak ważne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych, które mogą skutecznie opóźnić lub ograniczyć wpływ wysokich temperatur na stal podczas pożaru.

Czytaj więcej

instalacja przeciwpożarowa

Jak konserwować instalacje przeciwpożarowe, by były skuteczne?

Instalacje przeciwpożarowe są niezbędnym elementem systemu bezpieczeństwa każdego budynku. Od ich skuteczności może zależeć ochrona życia ludzkiego oraz mienia w przypadku wybuchu pożaru. Dlatego tak ważne jest, aby systemy te były nie tylko prawidłowo zainstalowane, ale także regularnie konserwowane i sprawdzane pod kątem swojej funkcjonalności. Właściwy dobór poszczególnych elementów oraz ich prawidłowe rozmieszczenie ma kluczowe znaczenie dla skuteczności ochrony przeciwpożarowej budynków. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

oznaczenie ewakuacyjne w budynku

Znaczenie oznakowania ewakuacyjnego w budynkach

Oznakowanie ewakuacyjne w budynkach pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz. W sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar czy inne zagrożenia, szybka i skuteczna ewakuacja może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Dlatego system oznakowania ewakuacyjnego musi być przemyślany, czytelny i zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Właściwy dobór poszczególnych elementów oraz ich prawidłowe rozmieszczenie ma kluczowe znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej budynków. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

zabytkowy ratusz

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zabytkowych - jakie mogą być ograniczenia?

Większość obiektów zabytkowych to budowle, które mają dużą wartość historyczną, a także stanowią niezwykle cenne, bo unikatowe dziedzictwo kulturowe. Jednocześnie wiele budynków tego typu ma konstrukcję, która sprzyja łatwemu rozprzestrzenianiu się ognia, a wybuch pożaru może oznaczać ich całkowite zniszczenie i ogromne straty materialne i niematerialne. Warto też pamiętać, że spora część zabytków jest dostępna dla zwiedzających, a w niektórych z nich mieszczą się muzea lub placówki kulturalne. Właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków będzie więc miało tu znaczenie również z uwagi na ryzyko odniesienia obrażeń przez ludzi. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony ppoż. nie jest tu jednak proste. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

dach magazynu

Jak zaprojektować ochronę przeciwpożarową w magazynach i na dużych powierzchniach?

Pojawienie się ognia wewnątrz budynku oznacza duże zagrożenie dla przebywających w nim ludzi, a jednocześnie pociąga za sobą ryzyko powstania sporych strat materialnych. Dla zminimalizowania szans na rozprzestrzenienie się pożaru stosuje się różne rozwiązania techniczne w postaci dobrze przygotowanych systemów ochrony przeciwpożarowej budynków. Przekonajmy się, co sprawdzi się w obiektach magazynowych i przy znacznych kubaturach.

Czytaj więcej

symulacje pożarów

Symulacje pożarów jako narzędzie oceny ryzyka pożarowego

Wszystkie budynki są narażone na powstanie pożaru, muszą więc być projektowane w taki sposób, by niebezpieczeństwa wynikające z rozprzestrzeniania się dymu, wysokiej temperatury oraz płomieni okazały się jak najniższe, a w obiekcie dało się przeprowadzić sprawną ewakuację i udaną akcję gaśniczą minimalizującą poziom strat materialnych. Sposobem na zmniejszenie ryzyka związanego z pojawieniem się ognia jest wykorzystanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów o potrzebnej w danym przypadku odporności ogniowej i systemów ochrony czynnej – wykrywania dymu, oddymiania, wzniecania alarmu pożarowego czy samego gaszenia dzięki stałym urządzeniom gaśniczym bądź sieci hydrantów ppoż. Przy opracowywaniu optymalnych rozwiązań niezwykle przydatne okażą się komputerowe symulacje pożaru. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

gasnica-w-szpitalu

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w szpitalach - wytyczne

Pojawienie się zarzewia pożaru w obiekcie, w którym przebywa znaczna liczba użytkowników stanowi poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Stanie się tak, zwłaszcza jeżeli osoby znajdujące się wewnątrz mają trudności ze swobodnym przemieszczaniem się, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku placówek ochrony zdrowia, przede wszystkim w szpitalach. Przepisy uwzględniają fakt, iż w takich miejscach poziom ryzyka jest znacznie wyższy, stawiając bardziej rygorystyczne wymogi, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową budynków. Dotyczy to zarówno elementów bezpieczeństwa biernego, jak i systemów czynnych. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

drzwi pożarowe w hotelu

Jak zapewnić ochronę przeciwpożarową w hotelach i pensjonatach?

Następstwa pojawienia się ognia w budynku, w którym przebywa znaczna liczba użytkowników mogą być poważne i obejmować nie tylko duże straty materialne, ale również sporą liczbę poszkodowanych, a nawet zabitych. Sposobem na ograniczenie ryzyka będzie ścisłe przestrzeganie przepisów i zastosowanie niezbędnych metod ochrony przeciwpożarowej budynków. Przekonajmy się, jakie elementy mogą wchodzić w jej skład w przypadku pensjonatów i hoteli.

Czytaj więcej

system dźwiękowy ostrzegający o pożarze

Nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej: innowacyjne systemy dźwiękowe ostrzegania o pożarze

Zagrożenie pożarowe oznacza występowanie w obiekcie, w którym pojawiło się zarzewie ognia trzech podstawowych czynników powodujących realne niebezpieczeństwo dla przebywających w nim osób. W grę wchodzi tu przede wszystkim dym, który zawiera toksyczne i trujące gazy, a ponadto ogranicza widzialność, utrudniając odnalezienie wyjść oraz uniemożliwiając sprawną ewakuację. Równie ważna jest wysoka temperatura mogąca powodować poparzenia oraz płomienie. Kluczowe dla możliwości szybkiego opuszczenia budynku będzie więc podanie informacji o zagrożeniu. Rolę tę odgrywają zwykle Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP), jednak nie zawsze są one w pełni wystarczające, ponieważ nie wszyscy zdają sobie sprawę z powodów ich aktywacji i nie wiedzą, jak mają postępować. Bardziej skuteczne okazują się natomiast Dźwiękowe Systemy Ostrzegania o Pożarze (DSO). Przyjrzyjmy się bliżej takim instalacjom i sprawdźmy, gdzie staną się one konieczne.

Czytaj więcej

dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Jakie są systemy dźwiękowe ostrzegające przed niebezpieczeństwem

Dla wielu właścicieli budynków ochrona przeciwpożarowa i szybkie alarmowanie o niebezpieczeństwie to priorytetowa kwestia. Dlatego też niezbędne są odpowiednie systemy ostrzegawcze, które zdecydowanie podniosą bezpieczeństwo w budynkach. 

Czytaj więcej

plan ewakuacji

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Pożar jest niespodziewanym zdarzeniem, które może być tragiczne w skutkach. Warto więc podejmować działania pozwalające na zminimalizowanie ryzyka i ograniczenie potencjalnych szkód – zarówno jeśli chodzi o zdrowie i życie ludzi, jak i stan budynków, czy innych dóbr materialnych. Jednym ze sposobów, który warto wykorzystać jest stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Jakie przepisy omawiają tę kwestię? I co powinna zawierać profesjonalna instrukcja? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

gaśnica

Audyt obiektu pod kątem ppoż. Kiedy należy go przeprowadzić?

Stan budynku, szczególnie w kwestii ochrony przeciwpożarowej, ma ogromne znaczenie, ponieważ decyduje o bezpieczeństwie osób znajdujących się na terenie danej nieruchomości. Nic więc dziwnego, że polskie prawo ustala ścisłe wymogi, których należy się trzymać. Jedną z zasad jest konieczność przeprowadzania audytów obiektu pod kątem PPOŻ. Kiedy należy wykonać takie sprawdzenie? I o czym warto pamiętać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Czytaj więcej

system przeciw pożarowy

Jak obecność systemów ppoż. wpływa na koszty ubezpieczenia budynku?

Wszystkie budynki muszą spełniać wymogi, określone w przepisach prawa budowlanego i jego aktach wykonawczych, a także regulacje zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Obejmują one różne zagadnienia związane z obiektem od jego konstrukcji i usytuowania przez wykorzystane materiały, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dotyczące rozprzestrzeniania ognia i spalania, aż po obowiązkowe systemy i zabezpieczenia ppoż. budynku. Elementy te mają wpływ na formalną możliwość dopuszczenia do użytkowania i na wydatki związane z bieżącą eksploatacją, w tym na wysokość składki ubezpieczeniowej. Przekonajmy się, na co zwracają uwagę ubezpieczyciele i jak wpływa to na pobierane przez nich opłaty oraz możliwość uzyskania odszkodowania.

Czytaj więcej

dym

Systemy oddymiania - rodzaje

System oddymiania to zestaw odpowiednio dobranych ze sobą urządzeń, którego podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do zadymienia przestrzeni, w której jest zbudowany. Czy wszystkie przestrzenie oddymia się w taki sam sposób? Jakie są rodzaje oddymiania?

Czytaj więcej

hydrant

Czy każdy budynek musi być zaopatrzony w hydrant wewnętrzny?

Skuteczne prowadzenie akcji gaśniczej wymaga stałego dostępu do środków gaśniczych. Dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody używanej do schładzania płonących materiałów oraz odcinania dostępu tlenu podtrzymującego płomienie niezbędne jest podłączenie rozwijanych przez zastępy straży pożarnej węży do punktów poboru wody. Wewnątrz budynków funkcję tą pełnią hydranty wewnętrzne ulokowane w specjalnych szafkach hydrantowych. Przekonajmy się, jakie są ich rodzaje oraz zobaczmy, gdzie powinny się one znaleźć.

Czytaj więcej