Jak obecność systemów ppoż. wpływa na koszty ubezpieczenia budynku?

Wszystkie budynki muszą spełniać wymogi, określone w przepisach prawa budowlanego i jego aktach wykonawczych, a także regulacje zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Obejmują one różne zagadnienia związane z obiektem od jego konstrukcji i usytuowania przez wykorzystane materiały, które powinny posiadać odpowiednie certyfikaty dotyczące rozprzestrzeniania ognia i spalania, aż po obowiązkowe systemy i zabezpieczenia ppoż. budynku. Elementy te mają wpływ na formalną możliwość dopuszczenia do użytkowania i na wydatki związane z bieżącą eksploatacją, w tym na wysokość składki ubezpieczeniowej. Przekonajmy się, na co zwracają uwagę ubezpieczyciele i jak wpływa to na pobierane przez nich opłaty oraz możliwość uzyskania odszkodowania.

Ochrona przeciwpożarowa budynku

Za ochronę przeciwpożarową budynku oraz jego prawidłowe wyposażenie w elementy niezbędne w przypadku określonej kategorii obiektów odpowiada jego właściciel, zarządca albo użytkownik, w zależności od zawartych między tymi podmiotami umów. Jeżeli do umowy nie wprowadzono stosownych klauzul, całość odpowiedzialności za bezpieczeństwo ppoż. w myśl przepisów spoczywa na dysponencie konkretnej nieruchomości. Powinien on zadbać o właściwe wyposażenie obiektu w zależności od jego rodzaju m.in. w instalację hydrantową, system sygnalizacji pożaru czy instalację tryskaczową, a także właściwe gaśnice i system oddymiania. Nie można też zapominać o regularnych kontrolach niezbędnych składowych ochrony przeciwpożarowej.

system pożarowy

Zabezpieczenia ppoż. a ubezpieczenie

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia budynku przedstawiciel ubezpieczyciela sprawdza, czy znajdują się w nim wszystkie przewidziane przez obowiązujące regulacje składniki. Pod uwagę brane są m.in. wyposażenie w gaśnice, hydranty, urządzenia sygnalizacyjne, a także elementy bezpieczeństwa biernego – drzwi przeciwpożarowe, klapy odcinające, ściany odgradzające strefy pożarowe czy oświetlenie i oznakowanie pozwalające na sprawną ewakuację. Warto pamiętać, że poziom ochrony jest weryfikowany nie tylko podczas wystawiania polisy, ale również w razie wystąpienia pożaru. Wszelkie uchybienia w tym zakresie np. niesprawność SSP czy wymaganej instalacji tryskaczowej może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.