Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Pożar jest niespodziewanym zdarzeniem, które może być tragiczne w skutkach. Warto więc podejmować działania pozwalające na zminimalizowanie ryzyka i ograniczenie potencjalnych szkód – zarówno jeśli chodzi o zdrowie i życie ludzi, jak i stan budynków, czy innych dóbr materialnych. Jednym ze sposobów, który warto wykorzystać jest stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Jakie przepisy omawiają tę kwestię? I co powinna zawierać profesjonalna instrukcja? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego a polskie prawo

Aktem prawnym regulującym to zagadnienia jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Najdokładniejszym źródłem informacji jest więc fragment mówiąc o tworzeniu instrukcji:

"§ 6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

  1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

 

plan ewakuacji

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego (...);

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję."

Podsumowując, instrukcja zawiera dane o charakterystyce budynku, o środkach bezpieczeństwa, które w nich zastosowano, o planie obiektu i o wskazówkach dotyczących ewakuacji.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co warto wiedzieć?

Poprawnie stworzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać część opisową i część graficzną. Jej dokładna forma musi zostać dopasowana do charakterystyki budynku i potencjalnych zagrożeń.

Stworzenie takiej instrukcji jest wymagane dla określonych budynków:

  • tych, gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem,
  • tych, gdzie kubatura brutto lub strefa pożarowa przekracza 1000 m³ (z wyjątkiem budynków inwentarskich),
  • tych budynków inwentarskich, gdzie kubatura brutto przekracza 1500 m³,
  • tych, gdzie powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m².

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest szczególnie istotna w przypadku budynków użyteczności publicznej, budynków usługowych, centrów handlowych, biurowców, szpitali, szkół, przedszkoli, hotelów, internatów, banków, budynków wielorodzinnych, zakładów produkcyjnych, a także magazynów.

Staranne przygotowanie instrukcji ma kluczowe znaczenie dla sprawnej ewakuacji osób. Decyduje też o szybkości akcji ratunkowej i pozwala ograniczyć straty. Fakt posiadania instrukcji jest również sprawdzany przez firmy ubezpieczeniowe, zajmujące się wypłacaniem odszkodowania.