Menu boczne

Zabezpieczenia ogniochronne w budownictwie

Zabezpieczenia ogniochronne w budownictwie powinny stanowić kwestię priorytetową, ponieważ od nich  może zależeć zdrowie, a nawet życie człowieka. Mając to na uwadze, oferujemy profesjonalne wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków oraz konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych. Nasze realizacje gwarantują pełną ochronę, a także ułatwienie przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w przypadku wybuchu pożaru.

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Nasza oferta z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków jest zróżnicowana i obejmuje wiele działań, które dobieramy do bieżących potrzeb klienta. Oprócz zabezpieczania konstrukcji wykonujemy ognioodporne kanały oddymiające i wentylacyjne, jak również kanały kablowe. Dbamy o to, aby były one wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia i spełniających wszystkie istotne kryteria. Co więcej, nasze działania polegają również na zabezpieczeniu w budownictwie przepustów rurowych, kablowych i wentylacyjnych, a także szczelin dylatacyjnych i budowlanych. Szczeliny najczęściej wypełniane są przez nas wełną mineralną oraz zabezpieczane powłoką ogniochronną, aby zapobiec przedostawaniu się dymu i ognia.

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

Tworzone przez nas zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków mają na celu zapewnienie konstrukcji jak najlepszej ochrony przed ogniem. Ze względu na to, że każdy dom, blok lub biurowiec jest inny, naszą pracę zaczynamy od dokładnego poznania obsługiwanego obiektu. Następnie proponujemy optymalne rozwiązanie, które naszym zdaniem najlepiej spełni swoją funkcję.

Na życzenie Klientów zajmujemy się również podnoszeniem odporności ogniowej stropów oraz dachów. Zabieg ten polega na zastosowaniu specjalnych okładzin ogniochronnych. Więcej informacji na temat wszystkich usług znajdą Państwo w oddzielnych kategoriach. Zachęcamy również do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz ustalimy szczegóły dotyczące współpracy i realizacji zlecenia.

 

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Sposób, w jaki należy zapewnić ochronę przeciwpożarową budynków zależy m.in. od klasy odporności ogniowej obiektu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części oznaczonych literami od A do E, z czego A stanowi najwyższą klasę.

Podczas klasyfikacji brane są pod uwagę:

 • nośność ogniowa (w minutach) oznaczana jako „R”,
 • szczelność ogniowa (w minutach) oznaczana literą „E”,
 • izolacyjność ogniowa, czyli „I”.

Wyłączenia wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków w zakresie klas odporności pożarowej budynków, zgodnie z  § 213 powyższego rozporządzenia stanowią budynki:

 1. do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
  1. mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem § 217 ust. 2,
  2. mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych;
 2. wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
  1. o kubaturze brutto do 1500 midx3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
  2. gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
  3. o kubaturze brutto do 1000 midx3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną;
 3. wolnostojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2;
 4. inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 midx3.

Dodatkowo, budynki dzieli się na kategorie w zależności od przeznaczenia i sposobu użytkowania. Wyróżnia się obiekty:

 • ZL – mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
 • PM – produkcyjne i magazynowe (ta kategoria obejmuje też garaże, kotłownie, centrale telefoniczne, hydrofornie, rozdzielnie elektryczne),
 • IN – inwentarskie.

Ponadto, organizując ochronę przeciwpożarową budynków, należy określić podkategorię obiektów zaliczanych do kategorii ZL. Są to:

 • ZL I – budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, które nie są przeznaczone przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • ZL II – budynki przeznaczone głównie do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się (szpitale, domy opieki, żłobki),
 • ZL III – budynki użyteczności publicznej, które nie zostały zakwalifikowane do ZL I i ZL II,
 • ZL IV – budynki mieszkalne,
 • ZL V – budynki zamieszkania zbiorowego, które nie zostały zakwalifikowane do ZL I i ZL II.

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

Organizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków ma na celu przede wszystkim zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, ale też zapewnienie sił i środków do jego ewentualnego zwalczania i prowadzenia działań ratowniczych.

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z siedmiu głównych wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/11 (CPR), które musi spełnić obiekt budowlany. Dotyczy to też zabezpieczenia przeciwpożarowego tuneli i innych obiektów infrastruktury drogowej. Wyróżnia się dwa rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków:

 1. aktywne, które ostrzegają o zagrożeniu i mogą samoczynnie rozpocząć gaszenie:
  • stałe urządzenia gaśnicze (SUG),
  • systemy hydrantowe,
  • urządzenia zraszaczowi,
  • instalacje sygnalizacji pożaru (ISP),
  • klapy domowe.
 2. pasywne, które opóźniają rozprzestrzenianie się ognia:
  • przegrody pożarowe,
  • farby pęczniejące,
  • zabezpieczenia kabli.

 

Dlaczego zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku warto zlecić profesjonalistom?

Stosowanie zarówno aktywnych jak i pasywnych zabezpieczeń wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi przebywających w budynku. Dodatkowo, odpowiednie zabezpieczenie obiektu spowalnia rozprzestrzenianie się ognia i ułatwia działanie służb ratowniczych, co skutkuje zmniejszeniem strat powstałych w wyniku pożaru. Ważne jest, by rozwiązania były dostosowane do specyfikacji i przeznaczenia budynku.