CZYNNE I BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

CZYNNE I BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWECzynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Celem stosowania czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych jest szybkie wykrycie i powiadomienie o pojawieniu się pożaru oraz jego usunięcie, jeśli jest to możliwe. Tę funkcję spełniają czujki dymu i temperatury – wykrywają miejsce pożaru oraz przesyłają informują o zagrożeniu do systemu sygnalizacji pożaru. Stałe urządzenia gaśnicze, takie jak tryskacze czy zraszacze mogą zmniejszyć stopień rozprzestrzeniania się ognia oraz ograniczyć straty. Aby zniwelować ryzyko zatrucia toksycznymi produktami spalania, stosuje się mechaniczne bądź grawitacyjne systemy oddymiania. W strefach zwiększonego zagrożenia stosuje się kurtyny wodne, które utrudniają przedostanie się ognia i szkodliwych produktów spalania do wnętrza pomieszczenia.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Aby zapewnić użytkownikom budynku oraz ekipom ratowniczym wymagany przez prawo poziom bezpieczeństwa, oprócz czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych stosuje się bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Mają one na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia poza wyznaczoną strefę pożarową oraz zwiększenia wytrzymałości konstrukcji budynku, na działanie wysokich temperatur. Istnieje wiele czynników mających wpływ na dobór konkretnego systemu zabezpieczenia np. rodzaj zabezpieczanego materiału, klasa odporności ogniowej, czy estetyka wykonania. Do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku, przewodów wentylacyjnych i oddymiających oraz kanałów kablowych stosuje się tzw. zabezpieczenia skrzynkowe wykonane z płyt ogniochronnych. Dostępne są one w szerokim zakresie grubości, adekwatnej do pożądanej klasy odporności ogniowej. Do zabezpieczeń obiektów, w których ważną rolę stanowi estetyka, używa się aktywnych termicznie farb pęczniejących. Podstawowym ograniczeniem stosowania tychże farb, jest możliwość wytworzenia powłoki ochronnej tylko do klasy odporności ogniowej R 120, co w wielu budynkach jest niewystarczające. Aby pożar nie rozprzestrzeniał się poza strefę pożarową, należy wykonać zabezpieczenie ogniochronne przejść rur i kabli przez przegrody budowlane będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. W zależności od typu przepustu oraz wielkości otworu w ścianie czy stropie, istnieje wiele możliwości jego zabezpieczania tj. masy, opaski, kołnierze, kasety, zaprawy itp. W biernej ochronie do zabezpieczeń konstrukcji stalowych i żelbetowych, stosuje się również natryski ogniochronne. Ich zaletą jest możliwość zabezpieczenia konstrukcji do klasy R 240. Nakłada się je za pomocą agregatów tynkarskich co wpływa na szybkość i prostotę ich wykonania.