CZYNNE I BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

CZYNNE I BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWECzynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Celemstosowania czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych jest szybkie wykrycie ipowiadomienie o pojawieniu się pożaru oraz jego usunięcie, jeśli jest tomożliwe. Tę funkcję spełniają czujki dymu i temperatury – wykrywają miejscepożaru oraz przesyłają informują o zagrożeniu do systemu sygnalizacji pożaru.Stałe urządzenia gaśnicze, takie jak tryskacze czy zraszacze mogą zmniejszyćstopień rozprzestrzeniania się ognia oraz ograniczyć straty. Aby zniwelowaćryzyko zatrucia toksycznymi produktami spalania, stosuje się mechaniczne bądźgrawitacyjne systemy oddymiania. W strefach zwiększonego zagrożenia stosuje siękurtyny wodne, które utrudniają przedostanie się ognia i szkodliwychproduktów spalania do wnętrza pomieszczenia.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Aby zapewnić użytkownikom budynku oraz ekipom ratowniczym wymagany przezprawo poziom bezpieczeństwa, oprócz czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowychstosuje się bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Mają one na celu ograniczenia rozprzestrzeniania sięognia poza wyznaczoną strefę pożarową oraz zwiększenia wytrzymałościkonstrukcji budynku, na działanie wysokich temperatur. Istnieje wiele czynnikówmających wpływ na dobór konkretnego systemu zabezpieczenia np. rodzajzabezpieczanego materiału, klasa odporności ogniowej, czy estetyka wykonania.Do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku, przewodów wentylacyjnych ioddymiających oraz kanałów kablowych stosuje się tzw. zabezpieczenia skrzynkowewykonane z płyt ogniochronnych. Dostępne są one w szerokim zakresie grubości,adekwatnej do pożądanej klasy odporności ogniowej. Do zabezpieczeń obiektów wktórych ważną role stanowi estetyka, używa się aktywnych termicznie farbpęczniejących. Podstawowym ograniczeniem stosowania tychże farb, jest możliwośćwytworzenia powłoki ochronnej tylko do klasy odporności ogniowej R 120, co wwielu budynkach jest nie wystarczające. Aby pożar nie rozprzestrzeniał się poza strefę pożarową, należy wykonaćzabezpieczenie ogniochronne przejść rur i kabli przez przegrody budowlanebędące oddzieleniami przeciwpożarowymi. W zależności od typu przepustu orazwielkości otworu w ścianie czy stropie, istnieje wiele możliwości jegozabezpieczania tj. masy, opaski, kołnierze, kasety, zaprawy itp. W biernejochronie do zabezpieczeń konstrukcji stalowych i żelbetowych, stosuje sięrównież natryski ogniochronne. Ich zaletą jest możliwość zabezpieczeniakonstrukcji do klasy R 240. Nakłada się je za pomocą agregatów tynkarskich cowpływa na szybkość i prostotę ich wykonania.