Menu boczne

Ekspertyzy i opracowania techniczne ochrony przeciwpożarowej

W zakres naszej działalności wchodzi prowadzenie ekspertyz ochrony przeciwpożarowej. Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie opracowywania:

 • Ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • Wystąpień w sprawie dróg pożarowych,
 • Wystąpień w sprawie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wyżej wymienione dokumentacje opracowywane są w przypadku występowania niezgodności, których usunięcie jest niemożliwe ze względów techniczno-ekonomicznych.

Do przygotowania ekspertyz technicznych, wykorzystywane są procedury organizacyjno – techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno – budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych przez przepisy przeciwpożarowe wydane przez Komendę Główną PSP.

 

Kiedy należy przeprowadzać ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej?

Obowiązek przeprowadzenia profesjonalnej ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej spoczywa na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku. Tego rodzaju dokumentacja wprowadza alternatywne rozwiązania do wymagań wskazanych w przepisach dotyczących ochrony ppoż.

Przeprowadzenie ekspertyzy ppoż jest konieczne w przypadku rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania przestrzeni, czyli np. kiedy pomieszczenie mieszkalne adaptowane jest na biuro, salon kosmetyczny czy przedszkole. Ponadto, podjecie takich działań wymagane jest, kiedy w budynku panują niebezpieczne warunki zagrażające życiu lub zdrowiu mieszkańców, bądź w przypadku braku drogi ewakuacyjnej. Bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa wpływa także regularny serwis instalacji przeciwpożarowych, których sprawność zwiększa bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się w danym budynku.

Prawidłowo przeprowadzona ekspertyza ochrony przeciwpożarowej zawiera katalog ewentualnych nieprawidłowości w budynku oraz propozycje ochrony zastępczej. Ekspertyza ppoż może być przeprowadzona tylko przez uprawnione osoby, tj. rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż i rzeczoznawcę budowlanego.

 

W zakres każdej opracowywanej przez naszą firmę dokumentacji wchodzi dodatkowo:

 • opracowanie niezbędnej dokumentacji towarzyszącej oraz wniosku;
 • przeprowadzenie procesu uzgodnienia ekspertyzy (wystąpienia) w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym KW
 • nadzór autorski oraz pomoc przy wyborze osób lub instytucji do prowadzenia prac projektowych określonych w ekspertyzie (wystąpieniu);
 • reprezentowanie inwestora w procesie uzgadniania ekspertyz (wystapień) w Komendzie Wojewódzkiej PSP;
 • konsultacje z inwestorem przy doborze rozwiązań zastępczych i zamiennych;
 • wstępne i szacunkowe określanie kosztów realizacji przyjętych rozwiązań zamiennych (zastępczych).

 

Ocena zagrożenia wybuchem

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie opracowywania oceny zagrożenia wybuchem:
Zgodnie z § 37 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ocena zagrożenia wybuchem wykonywana jest w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane.

Zakres oceny zagrożenia wybuchem obejmuje przede wszystkim:

 • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem
 • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej
 • wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
 • plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach

Każdorazowo dokumentacja jest opracowywana przez specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej i uzgadniana z rzeczoznawcą (bądź zespołem rzeczoznawców) ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Dokumentacje projektowe

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie opracowywania:

 • projektów systemów sygnalizacji pożaru (SSP);
 • projektów systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego;
 • projektów dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO);
 • projektów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
 • projektów instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (instalacje wewnętrzne i sieci zewnętrzne);
 • projektów stałych urządzeń gaśniczych wodnych i gazowych;
 • projektów zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych;
 • projektów nietypowych rozwiązań ogniochronnych przepustów instalacyjnych, dylatacji itp.;
 • kompleksowych projektów architektoniczno – budowlanych dostosowania budynków do wymagań przepisów przeciwpożarowych;
 • warunków ochrony przeciwpożarowej dla każdego rodzaju budynku;

Dokumentacje projektowe opracowywane są w oparciu o przepisy krajowe, normy polskie, zagraniczne oraz zasady wiedzy technicznej. Prace projektowe wykonywane są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w danej dziedzinie w oparciu o systemy wszystkich dostępnych na rynku producentów. Dodatkowo świadczymy również usługi w zakresie nadzoru autorskiego w zakresie projektowanych przez nas systemów i instalacji

Każda opracowywana przez naszą firmę dokumentacja projektowa jest konsultowana i ostatecznie uzgadniania z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie opracowywania oraz aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wykonana zgodnie z § 6 ust.1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów powinna zawierać:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym
 2. zagrożenia wybuchem;
 3. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 4. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 5. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 6. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 7. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 8. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami
 • przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

Każda opracowana przez nas instrukcja zawiera rzetelnie opracowaną część graficzną oraz opisową. Procedury ewakuacyjne każdorazowo są konsultowane z przedstawicielami zleceniodawcy.

Instrukcje są każdorazowo opracowywane przez specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny opracowania Instrukcji dla obiektów zlokalizowanych na terenie Warszawy.

 

Plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie rozmieszczania gaśnic oraz oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego. Opracowujemy plany rozmieszczenia gaśnic oraz innego podręcznego sprzętu gaśniczego. Dobór rodzaju i wielkości gaśnic jest poprzedzony analizą pod kątem skuteczności gaśniczej jak również optymalnego rozmieszczenia gaśnic.

Plany rozmieszczenia oznakowania przeciwpożarowego i ewakuacyjnego wykonywane są w oparciu o obowiązujące normy oraz zasady wiedzy technicznej. Oferujemy również usługi w zakresie dostawy i montażu zarówno podręcznego sprzętu gaśniczego jak również oznakowania. Współpracujemy z czołowymi producentami w wykonywane przez nas prace montażowe są prowadzone wyjątkowo sprawnie i estetycznie.

 

Scenariusz współpracy urządzeń przeciwpożarowych w czasie pożaru.

Oferujemy Państwu wykonanie dokumentu międzybranżowego systematyzującego współpracę urządzeń przeciwpożarowych w czasie pożaru. Zawiera on szczegółowy opis urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie oraz zasady ich działania w przypadku wykrycia pożaru.

Ponadto każde opracowanie zawiera matrycę sterowań, uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wszystkich urządzeń przeciwpożarowych oraz systemów zainstalowanych w budynku mogących mieć istotny wpływ na rozwój pożaru(np. wentylacja bytowa, windy).

 

Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy Państwu wykonanie audytu stanu ochrony przeciwpożarowej, mający na celu analizę faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Dzięki wykonanej analizie posiadać będą Państwo szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa pożarowego budynku, występujących nieprawidłowości oraz sposobu ich usunięcia w optymalny pod względem techniczno-ekonomicznym sposobie. Powyższa analiza nie powoduje skutków prawnych, pozwala właścicielowi, zarządcy, bądź użytkownikowi obiektu utrzymać budynek w odpowiednim stanie ochrony przeciwpożarowej oraz pozwala uniknąć ewentualnych konsekwencji wynikających z kontroli organów Państwowej Straży Pożarnej.

Zakres audytu stanu ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje między innymi:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy,
 • warunki ewakuacji w obiekcie,
 • odległości od budynków sąsiadujących,
 • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • drogi pożarowe,
 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru,
 • oznakowanie obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN,
 • aktualność przeprowadzanych konserwacji.

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej.
W przypadku stwierdzonych niezgodności, bądź uchybień audyt jest rozszerzany o wytyczne określające w jaki sposób doprowadzić budynek do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

W związku z szerokim zakres prowadzonej przez naszą firmę działalności, jesteśmy w stanie usunąć wszelkie nieprawidłowości wynikające z przedstawionego audytu.

 

Koncepcja systemu oddymiania

Nasza Firma oferuje również współpracę z projektantami w początkowej fazie projektowania systemów wentylacji oddymiającej. Współpraca polega na wyborze systemu oddymiania grawitacyjnego lub mechanicznego kanałowego lub bezkanałowego.

Wybór standardu na jakim oparte zostaną szczegółowe rozwiązania systemu wentylacji oddymiającej (np. NFPA 92, NFPA 204, BS 7346) i wykonanie na jego podstawie wstępnych obliczeń podstawowych parametrów (wydajność oraz ilość i orientacyjne rozmieszczenie punktów wyciągowych i nawiewnych/kompensujących) oraz podziale obiektu na strefy dymowe.

Opracowanie zawiera szczegółowy opis elementów mających istotny wpływ na działanie systemu wentylacji oddymiającej, które stanowić będą założenia do przeprowadzenia symulacji komputerowej, weryfikującej rozwiązania przyjęte w koncepcji.