Menu boczne

Bezpieczeństwo wybuchowe

strefa zagrożona wybuchem Wybuch jest gwałtowną reakcją wywołująca wzrost temperatury, ciśnienia lub obu jednocześnie. Jego skutki na terenie zakładu zwykle przynoszą poważne szkody finansowe oraz stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Zapewnienie bezpieczeństwa wybuchowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy i wynika bezpośrednio z polskich przepisów prawnych.

Aktualna wiedza techniczna pozwala zminimalizować ryzyko wybuchu i jest związana z ogólną kulturą bezpieczeństwa na terenie miejsca pracy. Unikanie występowania atmosfer wybuchowych (pyłowych, gazowych), eliminacja źródeł zapłonu i w ostateczności ograniczanie skutków wybuchu to podstawowe czynności, jakie należy podjąć w miejscu pracy z ryzykiem wybuchu. Jednak właściwa analiza bezpieczeństwa wymaga specjalistycznej wiedzy, skrupulatnego podejścia oraz eksperckiej analizy sytuacji.
Firma „Strażak” oferuje usługi, których celem jest zapewnienie wszechstronnego bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy.

Ocena ryzyka wybuchu

strefa zagrożona wybuchem 2Pracodawca zobowiązany jest dokonywać systematycznego przeglądu stosowanych środków ochronnych oraz  kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Czynność ta zwana powszechnie "oceną ryzyka” określa prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, źródeł zapłonu oraz szacuje rozmiary przewidywanych skutków wybuchu. Wynikiem owych czynności jest wartość ryzyka określana opisowo jako poziom akceptowalności. Otrzymujemy przez to listę zagrożeń występujących w poszczególnych etapach linii procesowej.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Ocena zagrożenia wybuchem

znak ostrzegawczy Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu.

Zakres: wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to kompendium wiedzy  i najważniejsze opracowanie na temat bezpieczeństwa wybuchowego na terenie miejsca pracy, który powinien być sporządzony dla każdego zakładu z ryzykiem wystąpienia wybuchu. Z dokumentu tego musi wynikać jakie działania podjęto celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przed wybuchem. Winien zawierać również wszelkie zasady i procedury bezpiecznej pracy zarówno dla pracowników zakładu, jak i osób z zewnątrz. Jest on wynikiem pracy przedstawicieli pracodawcy  znających proces technologiczny oraz ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Ponadto jest dokumentem „żywym”, który powinien regularnie podlegać aktualizacjom.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej