Menu boczne

Nadzory PPOŻ obiektów – profesjonalna pomoc i doradztwo

Nasza Firma oferuje Państwu współpracę długoterminową na zasadzie nadzoru przeciwpożarowego nad obiektem. Szeroki wachlarz działalności naszej Firmy pozwala podejść do Państwa obiektu w sposób kompleksowy.

Co obejmuje stały nadzór ppoż?

W ramach umowy dotyczącej nadzoru przeciwpożarowego obiektu oferujemy:

 • reprezentowanie klienta przed organami Państwowej Straży Pożarnej,
 • wykonanie przeglądów i konserwacji oraz remontów sprzętu przeciwpożarowego,
 • ocenę bieżącego funkcjonowania systemów i urządzeń przeciwpożarowych,
 • konserwacje urządzeń przeciwpożarowych,
 • doposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy,
 • audyt obiektu pod kątem ppoż.,
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • stworzenie, bądź aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • doposażenie obiektu w oznakowanie ewakuacyjne,
 • obsługę administracyjną powyższych działań m.in. opracowanie stosowanej dokumentacji,

oraz wiele innych w zależności od zakresu podpisanej umowy. Powyższe usługi nadzoru przeciwpożarowego obiektu wykonywane będą przez specjalistów ds. ochrony ppoż – inżynierów inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, specjalizujących się w różnych dziedzinach branży zabezpieczeń. Nasi pracownicy dysponują bogatą wiedzą i doświadczeniem w zakresie interpretacji prawa w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, a także projektowania oraz wykonawstwa biernych zabezpieczeń i instalacji ppoż (SSP, DSO, SUG, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacji oddymiającej itp.).

 

Uzgodnienia projektów z rzeczoznawcą

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych.

Uzgadniamy projekty budowlane i wykonawcze z każdej branży, która tego wymaga. Każde uzgodnienie poprzedzone jest konsultacjami oraz wnikliwą analizą dokumentacji projektowej. Nasi rzeczoznawcy dysponują szeroką wiedzą i są do Państwa dyspozycji zarówno na etapie projektowania jak również podczas realizacji inwestycji.

 

Przygotowanie budynku do odbioru

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania inwestycji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

Nasze usługi w powyższym zakresie prowadzone są kompleksowo i systematycznie przez cały okres trwania budowy – od rozpoczęcia aż po ostateczny odbiór przez PSP.

Zakres naszej działalności obejmuje:

 • Sprawdzenie zgodności założeń projektu z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
 • Sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z założeniami projektu budowlanego oraz wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
 • Optymalizację rozwiązań projektowych, w tym dobór odpowiednich zabezpieczeń konstrukcji stalowych
 • Udział w naradach i koordynacjach
 • Sprawdzenie kompletności wszystkich dostarczonych przez wykonawców dokumentacji powykonawczych, dokumentów certyfikujących materiały budowlane i urządzenia instalacyjne
 • Udział w przygotowaniu testów pożarowych
 • Współpracę w przygotowywaniu materiałów do końcowego protokołu odbiorczego przez PSP
 • Udział w odbiorze oraz wizja lokalna (z udziałem PSP) podczas prowadzenia odbioru.
 • Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Opracowanie planu rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego
 • Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe

 

Szkolenia

Oferujemy wykonanie kompleksowych szkoleń przeciwpożarowych w atrakcyjnych cenach oraz w szybkich terminach realizacji.

Szkolenia prowadzone są w obiektach klienta. Ze względu na różnorodność budynków oraz niekiedy dużą złożoność zastosowanych w nich systemów przeciwpożarowych, szkolenia organizowane są zawsze indywidualnie z uwzględnieniem powyższy aspektów.

Długość trwania oraz program szkolenia dostosowujemy do Państwa potrzeb oraz rodzaju prowadzonej działalności.
Szkolenia przeciwpożarowe prowadzimy w sposób ciekawy i interesujący przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych, pokazów użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych.
Wykładowcami zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową są inżynierowie, specjaliści do spraw bezpieczeństwa pożarowego. Po przeprowadzonym szkoleniu wystawiamy stosowne zaświadczenie.

Szkolenia na terenie Warszawy i okolic objęte są dodatkowymi rabatami. Zapraszamy do kontaktu.

 

Ćwiczenia ewakuacyjne

Nasza firma świadczy również usługi w zakresie przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych, próbnych ewakuacji:

Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji wynika z § 17 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
 2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
 3. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Każde ćwiczenia ewakuacyjne kończą się opracowaniem sprawozdania zawierającego wnioski z przebiegu ćwiczeń. Na podstawie wniosków opracowywane są zalecenia dla zarządcy budynku zmierzające do poprawy warunków ewakuacji.