Menu boczne

Symulacje pożaru

Symulacje CFD – rozwój pożaru, weryfikacja systemów oddymiania

Nasza Firma prowadzi działalność w zakresie symulacji pożaru i rozprzestrzeniania się dymu przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów CFD. Analiza ma na celu określenie, czy w wymaganym czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych występują warunki umożliwiające bezpieczną ewakuację, a także czy zapewnione są warunki umożliwiające bezpieczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Wykonana symulacja umożliwia również sprawdzenie średniej temperatury gazów pożarowych wprowadzanych do wnętrza wentylatorów oddymiających bądź strumieniowych w celu określenia wymaganej klasy temperaturowej.

Symulacje pożaru pozwalają właścicielowi nieruchomości wybrać odpowiednie rozwiązania przeciwpożarowe do danego budynku. Umożliwiają też sprawdzenie skuteczności i stanu technicznego dotychczas wykorzystywanych instalacji. Przeprowadza się je przede wszystkim w budynkach już istniejących, ale metody CFD są stosowane również na etapie projektowania.

 

Symulacje CFD a projekt instalacji przeciwpożarowej

Symulacje CFD są przeprowadzane już na etapie projektowania instalacji. Pozwalają one na porównanie skuteczności działania poszczególnych rozwiązań, co umożliwia wybór najlepszej opcji w danym przypadku. Co więcej, wykorzystanie tej metody na etapie projektowania pozwala też na ograniczenie ewentualnych błędów projektowych. Ma to znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa nieruchomości, jak i kosztu jej budowy. Ewentualne błędy mogłyby okazać się bardzo kosztowne, jeśli zostałyby wykryte już po wykonaniu instalacji. Analiza przeprowadzona odpowiednio wcześnie umożliwia sprawniejsze wzniesienie gotowej konstrukcji i ogranicza konieczność remontów oraz modernizacji w późniejszym czasie.

 

Symulacje pożaru prowadzone przez specjalistów

Nasz zespół projektowy tworzą oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, projektanci w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego oraz inżynierii środowiska i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przyjmowane przez nas warunki brzegowe, m.in. moc pożaru, krzywa rozwoju pożaru, odpowiedni podział siatki obliczeniowej bazujący na najnowszych badaniach i opracowaniach naukowych, zapewnią Państwu pozytywny odbiór budynku przez funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej.

Firma „STRAŻAK” ma licencjonowane oprogramowanie oraz wysokowydajne jednostki obliczeniowe gwarantujące szybką realizację zlecenia.

 

Próby z ciepłym dymem – symulacje rozprzestrzeniania się dymu

Oferujemy Państwu wykonanie prób odbiorowych systemów wentylacji oddymiającej przy użyciu generatorów wytwarzających ciepły dym. Urządzenie generujące dym składa się z: tac grzewczych z ciekłym paliwem, generatorów gorącego dymu odpornego na temperatury do 200°C oraz urządzeń kontrolujących przebieg próby.

Przeprowadzone symulacje rozprzestrzeniania się dymu mają na celu:

  • sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu sygnalizacji pożaru,
  • zweryfikowanie szczelności instalacji oraz stref dymowych (kurtyn dymowych),
  • weryfikację poprawności przyjętych założeń w symulacji rozwoju pożaru,
  • wizualizację przepływu dymu w mechanicznych instalacjach oddymiających (zarówno kanałowych, jak i bezkanałowych) i w grawitacyjnych systemach oddymiających,
  • ocenę skuteczności działania wentylacji oddymiającej oraz współdziałania systemów bezpieczeństwa w obiekcie.

Podczas symulacji rozprzestrzeniania się dymu wykonywane są pomiary parametrów generowanych zanieczyszczeń i systemu wentylacji. Po przeprowadzeniu próby sporządzane jest sprawozdanie podsumowujące. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu określane są zalecenia pokontrolne mające na celu doprowadzenie instalacji do prawidłowego funkcjonowania.

Metoda jest całkowicie niebrudząca, nieszkodliwa dla zdrowia ani środowiska oraz nie powoduje uszkodzenia konstrukcji bądź elementów wykończenia wnętrz.

Istnieje możliwość wykonania próby w obiektach wyposażonych w samoczynną instalacją gaśniczą wodną (np. w instalację tryskaczową). Generatory dymu mogą zostać również użyte do badania szczelności kanałów wentylacyjnych.

Zachęcamy do współpracy w celu ustalenia szczegółów symulacji pożaru i rozprzestrzeniania się dymu. Wskażemy cenę i termin realizacji takiej usługi.